دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال بیش از آن که نمایانگر توانایی های ایران در عرصه مولتی مدیا (چندرسانه ای ها) باشد نشانگر توجه تازه ، جدی و عمیق دولت ایران به حوزه سرگرمی های الکترونیکی از منظر دولتی است.
دسته ها :
يکشنبه دوازدهم 8 1387
X